Normy ISO

Společnost je certifikována dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace provádí renomovaná společnost TÜV Rheinland. Proč byla pro recertifikaci zvolena právě ona? TÜV je prominentním certifikátorem německého automobilového průmyslu. A ten je hlavním partnerem českých průmyslových podniků-dodavatelů automobilového průmyslu.

Politika jakosti a životního prostředí

IEG, s.r.o. je výrobce odlitků technologií přesného lití, je stálým partnerem významných průmyslových společností. Toho dosahuje tím, že společnost stanovila, zavedla a udržuje všechny procesy firmy podle pravidel systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a environmentálního management systému ČSN EN ISO 14001:2016. Řídí zdroje pro zavedení nových výrob, cíle a programy neustálého zlepšování, prevencí znečišťování, zlepšování svého environmentálního profilu a eliminuje rizika dopadu své činnosti a výrobků na životní prostředí. Působí na dodavatele, aby při svých činnostech dodržovali platné právní předpisy a smluvní požadavky předané společností. Přijímá připomínky všech zainteresovaných stran týkající se dopadů činností společnosti na jakost, životní prostředí a vážně se jimi zabývá. Informuje své zaměstnance, veřejnost a další zainteresované strany o této politice a o jejím naplňování.

Elementárním, ale přesným definováním odpovědností za kvalitu i za životní prostředí dosahuje kvalitního řízení lidských zdrojů, vytváří prostředí pro podněcování inovací, stabilizuje kvalifikovaný motivačně založený personál, zavazuje vedení i osoby provádějící činnosti pro společnost k dodržování právních a jiných požadavků.

Gravitačním litím tenkostěnných odlitků s otvory a dutinami složitých tvarů a kvalitním povrchem odlitku zhotoveného technologií přesného lití se zaměřuje na uspokojení definovaných a nevyslovených požadavků zákazníků.

Vedení společnosti a zaměstnanci se zavazují bezpodmínečné respektovat a dodržovat všechny zásady a postupy vytvořených v rámci managementu jakosti i environmentálního management systému a aktivní spolupráci oba systémy zlepšovat.